• Putno zdravstveno osiguranje može zaključiti svako domaće ili strano lice uz uslov da ima prebivalište, prijavljen boravak ili državljanstvo Republike Srbije.
  • Strani državljani ne mogu se osigurati kada putuju u zemlju u kojoj imaju boravište ili stalno prebivalište I u kojoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.
  • Putno zdravstveno siguranje ne važi na teritoriji Srbije. Polisa postaje aktivna prelaskom državne granice, nakon isteka dvadesetčetvrtog  časa dana koji je naveden kao početak trajanja osiguranja  a ističe završetkom dvadesetčetvrtog časa  dana koji je naveden kao datum prestanka osiguranja. Povratkom u zemlju, polisa automatski prestaje da važi.
  • U slučaju promene datuma putovanja, obratite se osiguravajućoj kući kod koje ste zaključili osiguranje  da  Vam ponište postojeću i izdaju novu polisu.
  • Polisa se uz pasoš zaključuje  pre početka putovanja u inostranstvo, i ne može se produžiti za vreme trajanja puta.
WEBSHOP