AMS OSIGURANJE A.D.O.

O nama - Prigovori korisnika

Ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja i treća oštećena lica (u daljem tekstu : korisnik usluge osiguranja) može podneti prigovor Osiguravaču u vezi sa:
-postupanjem Osiguravača, odnosno lica koje za osiguravača obavlja poslove zastupanja u osiguranju
-odlučivanjem Osiguravača u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor u pismenoj formi ‒ u poslovnim prostorijama ili preko internet prezentacije Osiguravača (www.ams.co.rs), poštom, telefaksom ili elektronskom poštom (e-mail-om) na adresu koja je namenjena za prijem prigovora:
Akcionarsko društvo za osiguranje „AMS Osiguranje“ a.d.o.
Beograd, Ruzveltova br. 16
Tel. + 381 11 30 84 900
Fax. + 381 11 30 84 902
E – mail: prigovori@ams.co.rs

Pošaljite prigovor korisnika usluga osiguranja putem online forme

Prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
datum podnošenja prigovora;
potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguravač će podnosiocu prigovora pismeno odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz obrazloženje i ocenu osnovanosti prigovora, obaveštenje o roku u kome će se otkloniti razlozi zbog kojih je prigovo uložen i merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje. Izuzetno, ako Osiguravač ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će Osiguravač pismeno obavesti korisnika usluge osiguranja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora navodeći razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u predviđenom roku kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Korisniku usluge osiguranja ima pravo da, ako nije zadovoljan odgovorom Osiguravača, podnese prigovor Narodnoj banci Srbije.

Odštetni zahtev ili zahtev za pružanje određenih informacija i obaveštenja ne smatra se prigovorom.

Osiguravač ne može podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ukoliko želite detaljnije informacije o načinu i mestu podnošenja prigovora, kliknite ovde.

Preuzmite - Obrazac za prigovor (Q.Z.41.01 OBRAZAC PRIGOVORA).

 

INFO I POMOĆ: 0800 009 009