AMS OSIGURANJE A.D.O.

O nama - Pojam i istorijat osiguranja

Reč osiguranje označava sigurnost i poverenje, kao i zaštitu i obezbeđenje. Svrha osiguranja je pružanje sigurnosti. Osnovni cilj osiguranja predstavlja pokriće rizika putem zajednice ugroženih pojedinaca. Osiguranje ima višestruku ulogu u savremenom životu:

  • zaštita osiguranika;
  • zaštita trećih lica;
  • osiguranje i privreda zemlje;
  • delatnost od posebnog društvenog interesa;
  • međunarodni značaj osiguranja.

Osiguranje je institucija sa zadatkom da nadoknadi štete koje nastaju usled dejstva rušilačkih prirodnih sila u društvu, privredi ili kod ljudi. Kao takvo ono u suštini predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istim opasnostima, a sa ciljem da zajednički podnesu štetu koja će zadesiti samo neke od njih, pa u svojoj suštini ima elemente solidarnosti i uzajamnosti.

Pojam osiguranja ima svoj ekonomski, pravni i statističko-matematički aspekt.

Ekonomska strana je nadoknada štete osiguraniku, pravni aspekt predstavlja ugovorni odnos osiguravača i osiguranika i statističko-matematički aspekt koji predstavlja izračunavanje verovatnoće osiguranih događaja i na osnovu toga kalkulisanje premije kao cene osiguranja.

Esencija osiguranja je rizik koji predstavlja mogućnost, odnosno opasnost nastanka ekonomski štetnog događaja, tj.osiguranog slučaja. Sam osigurani događaj na koji se zaključuje osiguranje mora biti budući, neizvestan i nezavisan od volje ugovarača osiguranja. Možemo reći da je osiguranje u današnjem smislu reči plod razvoja kategorije svojine i proizvodnih snaga društva.

ISTORIJAT OSIGURANJA

Osiguranje nastaje uporedo sa nastankom ljudskog društva, jer je čovek od nastanka bio izložen opasnostima koje su ugrožavale njegov život, zdravlje I imovinu. Suočavajući se sa njima, on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica koje su mogle naneti štetu ne samo njemu, nego i drugima. Pojedinac nije mogao sopstvenim snagama da obezbedi ovu zaštitu. Zato se vrlo rano javila ideja organizovane zaštite putem zajednice u kojoj će pojedinci ugroženi istom opasnošću svojim doprinosima obezbediti zaštitu pojedinca kojeg nepogoda zadesi. Iako je koncept osiguranja doživeo procvat tokom industrijske ere,počeci osiguranja datiraju od pre 6000 godina.

Tako se elementi osiguranja sreću kod Kineza prilikom transporta robe preko reka, kao i u Vavilonu, gde se vlasniku broda u slučaju gubitka broda nadoknađivala šteta.

Prvi pisani tragovi o osiguranju nalaze se još u Hamurabijevom zakoniku.

U staroj Grčkoj su zabeležena udruženja koja su na osnovu priloga svojih članova pomagale nemoćne, bolesne i porodice umrlih, dok su u Rimu verske organizacije imale ulogu pružanja pomoći onima kojima je bila potrebna.

U srednjem veku, usled razvoja trgovine i zanatstva, pojavljuju se udrženja trgovaca i zanatlija. Ove zajednice su bile preteča osiguranja jer su svojim članovima obezbeđivale naknadu štete za neke vrste rizika.

Vremenom su se pojavile specijalizovane institucije sa zadatkom da prikupljaju određena sredstva koja su se kretala u visini očekivanih šteta, iz kojih su se isplaćivale određene naknade pravnim i fizičkim licima kod kojih je nastupio štetni događaj.

Prvu sačuvanu polisu iz 1182. godine koja je sadržala elemente pomorskog osiguranja nalazimo u Lombardiji. Period od 12. do 15. veka je period visokog razvoja pomorskog osiguranja u kome je sačuvano više od 400 polisa.

Prvi zakoni iz oblasti osiguranja donose se u Barseloni 1435. godine i Firenci 1522. godine.

U 17. I 18. veku javljaju se prvi osiguravači koji se bave osiguranjem kao profesionalnom delatnošću. Prva osiguravajuća kompanija je Lojd iz Engleske. Naziv dolazi od Edvarda Lojda, vlasnika kafane u kojoj su se okupljali brodari koji su uz određenu nagradu nadoknađivali štete koje bi se mogle desiti na moru.

Pored pomorskog, krajem 19. veka, usled požara u Londonu koji je imao katastrofalne posledice, nastaje i osiguranje od požara.

Razvoj osiguranja bio je postepen, te osiguranje kakvo danas poznajemo, proizvod je novijeg doba i o njemu se može govoriti tek od druge polovine 19. veka. Poseban značaj za razvoj modernog osiguranja ima Engleska akademija nauka koja je razvila prve tablice smrtnosti. Engleska je mesto gde je osnovano prvo udruženo društvo za životno osiguranje 1835. godine.

Osiguranje je prošlo i prolazi kroz razvojni put i put usavršavanja kako bi što bolje moglo da ostvaruje svoj cilj, a to je pokrivanje rizika.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009