AMS OSIGURANJE A.D.O.

O nama - Misija, vizija i društvena odgovornost

MISIJA

Misija društva „AMS Osiguranje“ a.d.o.je da teži uspostavljanju liderske pozicije u pružanju usluga iz oblasti osiguranja u Srbiji zasnovane na sledećim principima:

 • primena načela i pravila struke;
 • usmerenost na kvalitet usluga;
 • maksimalna sigurnost osiguranika i obezbeđenje ekonomskih interesa ugovarača osiguranja;
 • održavanje dugoročnih uspešnih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima;
 • konstantan razvoj informacionog sistema;
 • implementacija novih vrsta osiguranja;
 • stalna edukacija zaposlenih i usvajanje najvišeg etičkog kodeksa poslovanja;
 • puna zaštita interesa akcionara;
 • ostarivanje dobiti;
 • inovativnost u kreiranju poslovne politike.

VIZIJA

„AMS Osiguranje“ a.d.o. je jedna od najstabilnijih osiguravajućih kuća na srpskom tržištu sa širokom mrežom prodajnih mesta i kvalitetnom i konkurentnom ponudom proizvoda osiguranja.

Svoju viziju temelji na:

 • liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljenje ciljeve;
 • potpunom uključivanju zaposlenih i njihovim prihvatanjem odgovornosti za rešavanje problema i unapređenja procesa;
 • sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima organizacije;
 • procesnom pristupu;
 • sistemskom pristupu menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije;
 • kontinualnom unapređenju usluga, procesa i sistema, neprekidnim poređenjem perfomansi sa postavljenim ciljevima;
 • odlučivanja na osnovu činjenica;
 • razvoju uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima i korisnicima radi stvaranje dugoročne saradnje na obostranu korist sa posebnom pažnjom na potrebe korisnika radi stalnog povećanja njihovog zadovoljstva;
 • doslednoj primeni sistema menadžmenta i sertifikaciji prema različitim zahtevima standarda, smanjujući rizik usled neusaglašenosti sa zahtevima zakona i propisa, stvarajući dodatnu vrednost organizaciji, zaposlenima, akcionarima i Društvu.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost je u današnje vreme jasan pokazatelj nastanka, razvoja i opstanka svake kompanije. AMS Osiguranje a.d.o. u potpunosti prepoznaje značaj kompanijske društvene odgovornosti koja nije rukovođena komercijalnim motivima već opštim dobrom svih direktnih i inirektnih aktera procesa međusobnih odnosa, u cilju prosperiteta društvene zajednice .

 Primenom najviših standarda poslovanja postižemo:

 •  Povećanje ugleda kompanije i lojalnost korisnika
 • Održivost visokog kvaliteta proizvoda i usluga
 • Razvoj zaposlenih I unapređenje odnosa zaposlenih i rukovodilaca
 • Edukaciju dece školskog uzrasta o rizicima u saobraćaju kroz akciju “Sta znaš o saobraćaju”
 • Povećanje opšte svesti o bezbednosti učesnika u saobraćaju kroz akciju ”Kaciga glavu čuva”
 • Doprinos razvoju sporta kroz razne donacije
 • Očuvanje ekologije

U okviru postojećih i budućih strategija razvoja i rasta AMS Osiguranje a.d.o. će segment društvene odgovornosti zadržati visoko na lestvici svojih prioriteta.

 

INFO I POMOĆ: 0800 009 009