OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Kolektivno osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja može za svoje redovne i vanredne učenike, odnosno studente, da ugovori osnovna, srednja i stručna škola, visoka škola i fakultet.

Lica koja se osiguravaju po odredbama Dopunskih uslova za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) osiguravaju se bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine života.

Osiguranjem je obuhvaćen nesrećni slučaj koji se dogodi u toku trajanja osiguranja i to u svakodnevnom životu osiguranika (kod kuće i van kuće, na putu, na igralištu, izletu, ekskurziji, letovanju i sl.).

Ugovoreni oblici osiguranja

- Invaliditet – podrazumeva različite stepene trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, po osnovu kojih se isplaćuje iznos srazmeran procentu invaliditeta od osigurane sume za stoprocentni invaliditet. Stepeni invaliditeta su unapred definisani u Tabeli invaliditeta, koja je sastavni deo ugovora o osiguranju / polise osiguranja. U slučaju podnošenja odštetnog zahteva stepen invaliditeta određuje stručna komisija Osiguravača na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije;

- Smrt, kao posledica nesrećnog slučaja, podrazumeva isplatu ugovorene osigurane sume;

- Prelom kosti ugovoren kao osigurani slučaj podrazumeva potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti koji je nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju. Ugovorena jednokratna naknada na ime preloma kosti isplaćuje se i za prelom kosti koji nije ostavio trajne posledice (trajni invaliditet).

- Dnevna naknada je naknada po danu privremene sprečenosti studenata za rad usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i po Dopunskim uslovima za osiguranje učenika i studenata „AMS Osiguranja“ a.d.o. pored odsustva sa nastave zbog posledica nezgode, smatra se da je osiguranik/student nesposoban za školski rad kada usled nesrećnog slučaja ne može pohađati studije odnosno pratiti predavanja, pisati, crtati i obavljati ostale zadatke. Nepokretljivost pojedinih udova usled imobilizacije gipsom smatra se kao nesposobnost za školski rad, pa i ako učenik u tom slučaju pohađa studije. Privremeno oslobađanje od fiskulturnih vežbi u okviru studija ne smatra se kao nesposobnost za rad i ne daje pravo na primanje dnevne naknade. U slučaju nesposobnosti za vreme raspusta za isplatu dnevne naknade merodavna je ocena lekara o tome da li bi osiguranik bio sposoban za one redovne studije koje je obavljao pre raspusta, odnosno pre nego što je prestao pohađati studije. Dnevna naknada isplaćuje se po završenom lečenju na osnovu lekarske potvrde i može da se isplati počev od jednog pa najviše do 200 (dve stotine) dana privremene sprečenosti osiguranika/studenta za studije. U slučaju ukoliko je nesposobnost za studije trajala najviše do 30 (trideset) dana, dnevna naknada se može isplatiti i samo na osnovu službene potvrde školske ustanove/fakulteta u kojoj mora biti navedeno koliko vremena osiguranik nije pohađao studije (znači, bez potvrde lekara).

- Troškovi lečenja predstavljaju ugovoreni oblik osiguranja kojim, ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu narušenje zdravlja osiguranika koje zahteva lekarsku pomoć, a ugovorena je i naknada troškova lečenja, osiguravač po završetku lečenja isplaćuje sledeće naknade: naknadu stvarnih i nužnih troškova lečenja, učinjenih najduže u toku godine dana od dana nastanka osiguranog slučaja; i bolnički dan (naknada za svaki dan proveden na lečenju u ustanovama stacionarnog tipa) koja se isplaćuje u visini 6‰ od ugovorene sume za troškove lečenja, a na osnovu otpusne liste odgovarajuće zdravstvene ustanove, izuzev zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, ali najviše do 30 dana.

- Hirurška intervencija usled nezgode predstavlja ugovoreni oblik osiguranja operacije (hirurške intervencije) koja je nad osiguranikom izvršena usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode), nezavisno od toga da li je nesrećni slučaj ostavio trajne posledice (invaliditet) ili ne. U zavisnosti od kategorije izvršene hirurške intervencije (operacije) isplaćuje se procenat od osigurane sume ugovorene polisom osiguranja.

- Pojam nesrećnog slučaja – Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć. Nesrećnim slučajem se smatraju naročito sledeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana kakva infektivna bolest. Kao nesrećni slučaj smatra se i sledeće: trovanje hemijskim agensima (osim profesionalnih oboljenja); infekcija povrede prouzrokovana nesrećnim slučajem; trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para; opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tečnostima ili parom, kiselinama, bazama i sl.; davljenje ili utopljenje; gušenje ili ugušenje...

Na narednim linkovima možete pogledati dokumenta u vezi osiguranja učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode):

Za sve dodatne informacije i konsultacije možete da nam se obratite na telefon: 011/3084-945.

WEBSHOP