Svakome od nas u nekom trenutku života, a često u više navrata, potrebna je medicinska nega a ponekad i hirurška intervencija. Lečenje može biti skupo, posebno ukoliko je bolest hitna ili ozbiljna. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vam pomaže da dobijete adekvatnu negu usled povrede ili hirurške intervencije i štiti, Vas i Vašu porodicu od finansijskih gubitaka usled ugroženog zdravstvenog stanja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje prema izabranom programu se može zaključiti kao individualno i kolektivno osiguranje. 

Ugovarač može biti svako pravno ili fizičko lice. Ugovor o kolektivnom zdravstvenom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije, kao i za članove njihovih porodica ukoliko su navedeni u polisi, odnosno na spisku osiguranih lica i za njih je plaćena premija osiguranja.

Polisom kolektivnog dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica, mogu se ugovoriti i rizici za slučaj:  

  • težih bolesti
  • hiruške intervencije, odnosno operacije

Kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih za slučaj težih bolesti

Osiguranje za slučaj težih bolesti obuhvata osiguranje 12 najčešćih bolesti kojima smo podložni i koje nas mogu  zadesiti, a to su: srčani infarkt, moždani udar, tumore raznih organa koji nemaju tendenciju širenja, otkazivanja rada bubrega, transplataciju organa, stanje gubitka svesti sa odsustvom reakcije na spoljašnje i unutrašnje stimulanse najmanje 96 sati, emboliju pluća, bakterijski meningitis i encefalitis, hronično oboljenje jetre, hronično oboljenje pluća, benigne tumore mozga.

Kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih za slučaj hirurške intervencije

Osiguranje od rizika bolesti ili nesrećnih slučajeva osiguranika koji mogu da uzrokuju potrebu za hiruškom intervencijom klasifikovanih  prema Međunarodnoj klasifikaciji hiruških intervencija. Vrste hiruških intervencija i odgovarajući procenat naknade u odnosu na osiguranu sumu iz polise naznačene su u Posebnim uslovima za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj hiruške intervencije, odnosno operacije.

Za više informacija o Posebnim uslovima za slučaj težih bolesti kliknite ovde.
Za više informacija o Posebnim uslovima za slučaj hirurške intervencije, odnosno operacije kliknite ovde.

WEBSHOP