1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev
Preuzmite odštetni zahtev za putno zdravstveno osiguranje u pdf formatu
Preuzmite odštetni zahtev za zdravstveno osiguranje - teže bolesti i hirurške intervencije u pdf formatu
2. Lična karta oštećenog lica
3. Pasoš oštećenog lica
4. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)
5. Polisa osiguranja
6. Izjava o načinu isplate naknade štete
Preuzmite izjavu o načinu isplate naknade štete u pdf formatu
7. Kopija kartice tekućeg računa
8. Originalna medicinska dokumentacija
9. Originalni računi i potvrde
10. Zapisnik policije o nesrećnom slučaju / nezgodi, ukoliko je policija vršila uviđaj
11. Dokumentacija sa službenom potvrdom o uzroku smrti, izjavom i izveštajem lekara koji je konstatovao smrt (u slučaju da je došlo do smrtnog ishoda)

Napomena: Navedena dokumentacija predstavlja minimum potrebne dokumentacije za prijem prijave štete. U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „AMS Osiguranje“ a.d.o. Zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za dalji tok rešavanja konkretne štete.

WEBSHOP