1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev
Preuzmite Odštetni zahtev u pdf formatu
2. Lična karta oštećenog lica
3. Pasoš oštećenog lica
4. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)
5. Polisa osiguranja
6. Instrukcija za plaćanje
Preuzmite Instrukciju za plaćanje u pdf formatu
7. Kopija kartice tekućeg računa
8. Originalna medicinska dokumentacija
9. Originalni računi i potvrde
10. Zapisnik policije o nesrećnom slučaju / nezgodi, ukoliko je policija vršila uviđaj
11. Dokumentacija sa službenom potvrdom o uzroku smrti, izjavom i izveštajem lekara koji je konstatovao smrt (u slučaju da je došlo do smrtnog ishoda)

Napomena: Navedena dokumentacija predstavlja minimum potrebne dokumentacije za prijem prijave štete. U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „AMS Osiguranje“ a.d.o. Zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za dalji tok rešavanja konkretne štete.

WEBSHOP