AMS Osiguranje a.d.o. objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.

Godišnji izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), a objavljuje se na sajtu Društva u skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017).

WEBSHOP