AMS OSIGURANJE A.D.O.

Prijava i status štete - Potrebna dokumentacija

Autoodgovornost

Prijava štete - Osiguranje od autoodgovornosti

Prilikom prijave štete u vezi osiguranja od autoodgovornosti potrebno je da popunite i dostavite sledeću dokumentaciju u vezi štetnog događaja:

1. Čitko popunjen odštetni zahtev potpisan od strane podnosioca zahteva (u pdf i docx formatu):

2. Saobraćajna dozvola

3. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva

4. Polisa osiguranja od auto-odgovornosti

5. Zapisnik MUP-a, Dnevni izveštaj, Evropski obrazac ili slično

6. Izjave učesnika u štetnom događaju (u pdf i docx formatu):

7. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu):

8. Kopija kartice tekućeg računa

 

Napomena: Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice potrebno je za prijavu štete overiti Odštetni zahtev i Izjavu o načinu isplate naknade štete (Instrukciju za plaćanje) pečatom pravnog lica. Ukoliko prijavljujete štetu na licima potrebno je da uz pomenuta dokumenta dostavite i originalnu medicinsku dokumentaciju.

Kasko osiguranje

Prijava štete - KASKO osiguranje

Prilikom prijave štete u vezi kasko osiguranja vozila potrebno je da popunite i dostavite sledeću dokumentaciju u vezi štetnog događaja:

1. Čitko popunjen odštetni zahtev potpisan od strane podnosioca zahteva (u pdf i docx formatu):

2. Zapisnik MUP-a, Dnevni izveštaj

3. Saobraćajna dozvola

4. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva

5. Polisa kasko osiguranja

6. Izjave učesnika u štetnom događaju (u pdf i docx formatu):

7. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu):

8. Kopija kartice tekućeg računa

 

Napomena: Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice potrebno je za prijavu štete overiti Odštetni zahtev i Izjavu o načinu isplate naknade štete (Instrukciju za plaćanje) pečatom pravnog lica. Takođe, lice koje podnosi odštetni zahtev u ime pravnog lica mora imati valjano Ovlašćenje od strane pravnog lica.

Zdravstveno osiguranje

Prijava štete - Zdravstveno osiguranje

Prilikom prijave štete u vezi zdravstvenog osiguranja potrebno je da popunite i dostavite sledeću dokumentaciju u vezi štetnog događaja:

1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev:

 • Odštetni zahtev za putno zdravstveno osiguranje (u pdf i docx formatu)
 • Odštetni zahtev za zdravstveno osiguranje - teže bolesti i hirurške intervencije (u pdf i docx formatu)

2. Lična karta oštećenog lica

3. Pasoš oštećenog lica

4. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)

5. Polisa zdravstvenog osiguranja

6. Izjave učesnika o načinu nastanka štetnog događaja (u pdf i docx formatu):

7. Kopija kartice tekućeg računa

8. Originalna medicinska dokumentacija

9. Originalni računi i potvrde

10. Zapisnik policije o nesrećnom slučaju / nezgodi, ukoliko je policija vršila uviđaj

11. Dokumentacija sa službenom potvrdom o uzroku smrti, izjavom i izveštajem lekara koji je konstatovao smrt (u slučaju da je došlo do smrtnog ishoda)

12. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu)

Nezgoda

Prijava štete - Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - nezgode
 

Prilikom prijave štete u vezi osiguranja od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja, potrebno je da popunite i dostavite sledeću dokumentaciju u vezi štetnog događaja:

1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev za utvrđivanje štete od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja (u pdf i docx formatu)

2. Izjave učesnika o načinu nastanka štetnog događaja (u pdf i docx formatu)

3. Lična karta oštećenog lica

4. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)

5. Polisa osiguranja nezgode

6. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu)

7. Kopija kartice tekućeg računa

8. Originalna medicinska dokumentacija

Imovina

Prijava štete - Imovinska osiguranja

Prilikom podnošenja odštetnog zahteva, neohodno je da prikupite i dostavite svu relevantnu dokumentaciju u vezi nastale štete, a posebno:

1. Čitko popunjen i potpisan jedan od sledećih odštetnih zahteva

 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete na životinjama (u pdf i docx formatu)
 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od požara i drugih sličnih opasnosti (u pdf i docx formatu)
 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od odgovornosti (u pdf i docx formatu)
 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od loma stakla (u pdf i docx formatu)
 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od loma mašina (u pdf i docx formatu)
 • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od provalne krađe i razbojništva (u pdf i docx formatu)

2. Izjava o načinu nastanka štete (u pdf i docx formatu)

3. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva

4. Polisa imovinkog osiguranja

5. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu)

6. Kopija kartice tekućeg računa

CMR

Prijava štete – Osiguranje od odgovornosti prevozioca za štete na robi u domaćem i međunarodnom drumskom prevozu prema Konvenciji o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom CMR

Prilikom podnošenja odštetnog zahteva od odgovornosti prevoznika (CMR), neohodno je prikupite i dostavite svu relevantnu dokumentaciju u vezi nastale štete, a posebno sledeće:

 1. kopija polise osiguranja od odgovornosti prevoznika za robu prilikom transporta (CMR)

 2. odštetni zahtev potpisan od strane podnosioca zahteva (u pdf i docx formatu)

 3. zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode ili evropski izveštaj

 4. kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila i prikolice (koja je vršila prevoz robe)

 5. kopija lične karte odnosno izvod iz elektronske lične karte oštećenog (vozača)

 6. kopija vozačke dozvole lica koja su upravljala vozilom u trenutku nastanka štetnog događaja (odnosno vozača)

 7. ovlašćenje u slučaju da je u pitanju službeno vozilo ili ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik oštećene stvari

 8. kopija tahografa

 9. izjave učesnika u štetnom događaju (u pdf i docx formatu)

 10. fotografije oštećenog vozila (oštećene robe)

 11. zapisnik o utvrđivanju oštećenju (oštećene robe)

 12. tovarni list, (popunjen sve što je predviđeno važećim propisima i Uslovima osiguranja)

 13. specifikacija oštećene robe

 14. faktura za robu u prevozu

 15. izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu)

 16. kopija Izvoda iz APR-a i kopija kartona deponovanog potpisa

 17. kopija računa o izvršenim uslugama i kopija Izvoda da je plaćanje izvršeno

 18. kopija kartice tekućeg računa oštećenog (ukoliko se isplata vrši na račun fizičkog lica)

 19. punomoćje overeno kod nadležnog organa ukoliko se isplata vrši punomoćniku

 

Napomena: Navedena dokumentacija predstavlja minimum potrebne dokumentacije za prijem prijave štete. U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „AMS Osiguranje“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za dalji tok rešavanja konkretne štete.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009