Osiguranje od autoodgovornosti je zakonom definisana obaveza vlasnika motornih vozila. Zaključuje se prilikom registracije vozila u cilju zaštite od štete koja je vašim vozilom pričinjena trećem licu, nezavisno od toga ko je upravljao vozilom u trenutku nezgode. Polisa osiguranja od autodogovornosti se zaključuje na godinu dana i glasi na motorno vozilo, ne na vlasnika vozila.

Ukoliko prilikom vožnje pričinite štetu trećem licu, skupe troškove nastale usled brojih rizika u skladu sa uslovima osiguranja, preuzima osiguravajuća kuća kod koje ste ugovorili obavezno osiguranje vozila. Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu које је izazvalo saobraćajnu nezgodu, kao i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi.

Polisu obaveznog osiguranja vozila možete zaključiti u poslovnicama "AMS Osiguranje" a.d.o. širom Srbije u okviru mreže AMSS, koristeći prednost našeg sistema koji vam uz obavezno osiguranje od autoodgovornosti pruža kompletnu uslugu na jednom mestu:

Uz osiguranje od autoodgovornosti možete zaključiti i polisu osiguranja auto-nezgode koja podrazumeva osiguranje vozača i putnika od posledica nesrećnog slučaja i pokriva rizik nastanka smrti i invaliditeta usled nezgode.  

Preuzmite informacije za ugovarača osiguranja.

WEBSHOP