Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica od najmanje dva člana koji žive u zajedničkom domaćinstvu. Članovima domaćinstva smatraju se bračni partner, deca i ostali članovi domaćinstva koji su navedeni u ugovoru o osiguranju, do navršenih 75 godina.

Osiguranje članova domaćinstva može se ugovoriti kao:

  • individualno – članovi jednog domaćinstva
  • kolektivno – članovi najmanje pet domaćinstava

Korisnik osiguranja kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika 
  • procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet

Za više informacija o  Opštim  uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) kliknite ovde.
Za više informacija o Dopunskim uslovima za osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, kliknite ovde

WEBSHOP