1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev
Preuzmite odštetni zahtev u pdf formatu
2. Lična karta oštećenog lica
3. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)
4. Polisa osiguranja
5. Izjava o načinu isplate naknade štete
Preuzmite izjavu o načinu isplate naknade štete u pdf formatu
6. Kopija kartice tekućeg računa
7. Originalna medicinska dokumentacija

Napomena: Navedena dokumentacija predstavlja minimum potrebne dokumentacije za prijem prijave štete. U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „AMS Osiguranje“ a.d.o. Zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za dalji tok rešavanja konkretne štete.

WEBSHOP