MISIJA

Misija društva „AMS Osiguranje“ a.d.o.je da teži uspostavljanju liderske pozicije u pružanju usluga iz oblasti osiguranja u Srbiji zasnovane na sledećim principima:

 • primena načela i pravila struke;
 • usmerenost na kvalitet usluga;
 • maksimalna sigurnost osiguranika i obezbeđenje ekonomskih interesa ugovarača osiguranja;
 • održavanje dugoročnih uspešnih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima;
 • konstantan razvoj informacionog sistema;
 • implementacija novih vrsta osiguranja;
 • stalna edukacija zaposlenih i usvajanje najvišeg etičkog kodeksa poslovanja;
 • puna zaštita interesa akcionara;
 • ostarivanje dobiti;
 • inovativnost u kreiranju poslovne politike.

VIZIJA

„AMS Osiguranje“ a.d.o. je jedna od najstabilnijih osiguravajućih kuća na srpskom tržištu sa širokom mrežom prodajnih mesta i kvalitetnom i konkurentnom ponudom proizvoda osiguranja.

Svoju viziju temelji na:

 • liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljenje ciljeve;
 • potpunom uključivanju zaposlenih i njihovim prihvatanjem odgovornosti za rešavanje problema i unapređenja procesa;
 • sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima organizacije;
 • procesnom pristupu;
 • sistemskom pristupu menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije;
 • kontinualnom unapređenju usluga, procesa i sistema, neprekidnim poređenjem perfomansi sa postavljenim ciljevima;
 • odlučivanja na osnovu činjenica;
 • razvoju uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima i korisnicima radi stvaranje dugoročne saradnje na obostranu korist sa posebnom pažnjom na potrebe korisnika radi stalnog povećanja njihovog zadovoljstva;
 • doslednoj primeni sistema menadžmenta i sertifikaciji prema različitim zahtevima standarda, smanjujući rizik usled neusaglašenosti sa zahtevima zakona i propisa, stvarajući dodatnu vrednost organizaciji, zaposlenima, akcionarima i Društvu.
WEBSHOP